Online trainingen voor ruiter en instructeur

Online trainingen voor ruiter en instructeur

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door EquiWorks, gevestigd te Sint Pancras. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60961317.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de e-books en trainingen op de platformen Equiworks en Academy.EquiWorks. Gebruiker van deze platformen kan deze Voorwaarden downloaden via de website academy.equiworks zodat deze opgeslagen dan wel geprint kunnen worden.

3. Door gebruik te maken van het online platform gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden, met de Privacy verklaring en cookiestatement op EquiWorks en Academy.Equiworks evenals met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van het platform te waarborgen.


Definities

1. Platform: het online trainingsplatform genaamd EquiWorks en Academy.EquiWorks

2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die van het platform gebruikt maakt.

3. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke door het aanmaken van een gebruikersaccount registratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring met deze Voorwaarden.

4. Randapparatuur: de apparatuur, zoals een smartphone, computer of tablet, waarmee gebruik gemaakt wordt van het platform, inclusief het besturingssysteem.

5. Inhoud: alle via het platform toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.

6. Voorwaarden: de algemene gebruiksvoorwaarden van het online platform EquiWorks en Academy.EquiWorks.

Betaling en herroepingsrecht

1. De volledige koopsom wordt vooraf voldaan, pas daarna wordt het product geleverd. Bij eventuele reserveringen kan een aanbetaling in rekening worden gebracht.

2. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder e-books en online trainingen, te ruilen en/of te retourneren. Door bestelling en betaling van een digitaal product krijgt gebruiker direct toegang tot het product. Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat er afstand wordt gedaan van bedenktijd en herroepingsrecht

Gebruiksrecht Platform

1. EquiWorks verleent aan Gebruiker vanaf het moment van gebruikersregistratie een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om het platform te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaand schriftelijke toestemming van EquiWorks vereist.

2. Het is gebruiker niet toegestaan het platform aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EquiWorks. Evenmin mag Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het platform te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

3. EquiWorks heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van het platform aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Daarnaast heeft EquiWorks het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van het platform te ontzeggen en de licentie te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van het platform en/of toegang tot het platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, te blokkeren.

4. EquiWorks spant zich naar beste vermogen in om het platform ten behoeve van Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat het platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

Registratie

1. Om het platform te kunnen gebruiken dient Gebruiker zich te registeren als koper. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om video’s te kunnen bekijken op het platform.

2. Als Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van het platform de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te krijgen. Door het gebruik van het platform, is door gebruiker de garantie afgegeven dat hij/zij 16 jaar of ouder is, danwel toestemming heeft van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Apparatuur en verbindingen

1. Het platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke randapparatuur en (internet) verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van het platform dient gebruiker er zelf zorg voor te dragen dat hij of zij over de benodigde randapparatuur en verbindingen beschikt.

2. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient gebruiker ervoor te zorgen dat de randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.

3. Gebruiker staat ervoor in dat de gebruikte randaparaatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan EquiWorks en/of Partners dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van EquiWorks, de partners en/of derden worden geschaad.

4. EquiWorks is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar randapparatuur of verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van het platform dan wel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van het platform en hieruit voorvloeiende schade.

Intellectuele eigendom

1. Het platform en de inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij EquiWorks of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EquiWorks is het niet toegestaan enig onderdeel/inhoud van het platform te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.

Aansprakelijkheid

1. EquiWorks kan niet garanderen dat het platform te allen tijde en zonder storing zal functioneren. EquiWorks behoudt zich het recht voor het platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stelellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.

2. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van het platform kan EquiWorks niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud. EquiWorks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform/inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in het platform of de ter beschikking gestelde inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via het platform of op andere wijze.

3. EquiWorks is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van de gebruikte randapparatuur door gebruiker.

4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van EquiWorks gelden eveneens voor alle door EquiWorks ingeschakelde derden.

Klachten

1. Gebruiker is verplicht klachten over facturen, offertes en/of geleverde online producten of diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd te melden aan EquiWorks.

2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Beëindiging van het gebruik

1. EquiWorks is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren dan wel een gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van het platform.

2. EquiWorks is te allen tijde bevoegd om de inhoud van het platform te wijzigen.

Gebruik apparatuur en software van derden

Het gebruik van apparatuur en software van derden, die benodigd zouden kunnen zijn voor het gebruiken en/of bezoeken van EquiWorks is onderhevig aan de voor deze derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de voor derden geldende (gebruiks)voorwaarden. De (gebruiks)voorwaarden van onder andere Apple en Google kunnen gelden wanneer het platform gebruikt wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden, op het gebruik van het platform en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

EquiWorks is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 maart 2022.

 

 

Winkelwagen